VZW Jeugdzorgcentrum, verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

Onze contactgegevens:

VZW Jeugdzorgcentrum heeft haar maatschappelijke zetel op het adres Basdonkstraat 8 3640 Kinrooi en is telefonisch bereikbaar op het nummer 089-701927 en per mail via info@jeugdzorgcentrum.be

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW Jeugdzorgcentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR)of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VZW Jeugdzorgcentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Scroll naar top